Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door BSA B.V., Spastraat 30,  4697 RZ te Sint Annaland.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor
Voor BSA B.V. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. BSA B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

BSA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BSA B.V. verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam of een e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BSA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Administratieve doeleinden.

 Grondslag verwerkingsactiviteit
De verwerkingsactiviteit is altijd op één van de onderstaande grondslagen gebaseerd:

 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.[1]

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die beroepshalve tot geheimhouding zijn verplicht. Alle personen die binnen of ten behoeve van BSA B.V. werkzaam zijn, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Geautomatiseerde besluitvorming
BSA B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BSA B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
BSA B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit BSA B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BSA B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BSA B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan BSA B.V. hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BSA B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BSA B.V. een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bsa-site.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BSA B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Dit kan telefonisch 0166 65 72 00 of via info@bsa-site.nl.

Wijzigingen
BSA B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van BSA B.V.